‘แกรมมี่’ ปรับโครงสร้างใหญ่ ‘อากู๋’ เกลี่ยหุ้นใหม่ ครองเสียงโหวต 99%

  • 0 Replies
  • 39 Views
*

Prichas

  • *****
  • 7801
    • View Profile
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม รายงานข่าวจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัทได้รับแจ้งว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวดำรงชัยธรรมได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยการโอนหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ บริษัท ฟ้าดำรงชัยธรรม จำกัด (บ. ฟ้าดำรงชัยธรรม) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าว เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในครอบครัวดำรงชัยธรรม และรองรับการกำกับดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว โดยได้มีการโอนหุ้นในบริษัท ให้แก่ บ.ฟ้า ดำรงชัยธรรม ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564


การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทฯ โดย บ.ฟ้า ดำรงชัยธรรม จากการโอนหุ้นครั้งนี้ทำให้ บ.ฟ้า ดำรงชัยธรรม ได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 52.05 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ บ.ฟ้า ดำรงชัยธรรม ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การถือหุ้นก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว กลุ่มผู้ถือหุ้นยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เพียงแต่การถือหุ้นจะเป็นการถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บ.ฟ้า ดำรงชัยธรรม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัท แต่อย่างใด รายละเอียดการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

ในการนี้ บ.ฟ้า ดำรงชัยธรรม และกลุ่มผู้ถือหุ้นจะรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ (แบบ 59) (แล้วแต่กรณี) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นยังได้แจ้งต่อบริษัทฯ ว่า บ.ฟ้า ดำรงชัยธรรม และกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดย บ.ฟ้า ดำรงชัยธรรม และกลุ่มผู้ถือหุ้นได้รับการผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ไม่เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า การปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ และกำหนดและดำเนินนโยบายของบริษัทฯ แต่อย่างใด ในการนี้ อำนาจในการบริหารจัดการบริษัทฯ ยังคงเดิม