Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - muthita

Pages: [1] 2 3 ... 8
1

       มีหลายคนกำลังมองหาวิถีของการลงทุนด้วยการซื้อ กองทุน ไม่ว่าจะเป็น RMF หรือ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ซึ่งต่างก็รู้ดีว่าการลงทุนในกองทุนนั้นมีความเสี่ยง แต่ก็อยากจะลองเสี่ยงดูบ้างถ้าแลกกับผลตอบแทนหรือเงินปันผลที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากอย่างออมทรัพย์ หรือบัญชีเงิน ฝากประจำ แล้วจะเลือกลงกองทุนตัวไหนดีที่ปลอดภัยและคุ้มครองเงินต้นหรือเงินลงทุนเหมือนบัญชีเงิน ฝากประจำ วันนี้ SCB มีกองทุนมาแนะนำเผื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจการออมเงินในรูปแบบของการลงทุน
กองทุนที่คุ้มครองเงินลงทุนเหมือนบัญชีเงิน ฝากประจำ จาก SCB
กองทุน เปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) หรือ SCBFP
   เป็นกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่ระดับปานกลาง – ค่อนข้างต่ำอยู่ในระดับ 4 เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและลงทุนในเงินฝาก และให้ผลตอบแทนที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่อยู่ระดับที่สามารถลงทุนได้ ตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งการลงทุนในต่างประเทศนี้ผลกำไรก็จะขึ้นอยู่กับ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เงินของสกุลเงินต่างประเทศที่ไปลงทุนด้วย หากเกิดการขายในช่วงที่ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ในสกุลเงินบาทไทยแข็งค่ากำไรที่จะเข้าประเทศก็จะน้อยและมูลค่าของเงินก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งทั้งนี้การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารจัดการกองทุนจะเห็นสมควรแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับผลประกอบการของกองทุน
   การซื้อขายของทุน หากมีการขายกองทุน เงินลงทุนจะ โอนเงิน เข้าบัญชีที่ผูกไว้ภายใน 2 วันทำการ (T+2) มีค่าธรรมเนียมใน การโอน 10 บาท/1000 หน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)  หรือ SCBFIXEDA
   เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลาง – ค่อนข้างต่ำความเสี่ยงอยู่ในระดับ 4 ซึ่งคุ้มครองเงินลงทุน เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารตลาดเงิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในและต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา
   การซื้อขายกองทุน-การชำระเงินค่าขายคืนหรือการ โอนเงิน เข้าบัญชีที่ผูกกองทุนภายใน 1 วันทำการ (T+1)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) หรือ SCBDPLUSA
   เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลาง – ค่อนข้างสูง ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 5 เป็นกองทุนรวมผสม เน้นการกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนอีทีเอฟ (ETF) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วย private equity เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
   การซื้อขายกองทุน-การชำระเงินค่าขายคืนหรือการ โอนเงิน เข้าบัญชีที่ผูกกองทุนภายใน 3 วันทำการ (T+3)
   ซึ่งการออมในรูปแบบของการซื้อกองทุน ไม่ว่าจะเป็น SSF หรือ RMF ตัวผู้ลงทุนต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุน เพราะแต่ละกองทุนมีอัตราความเสี่ยงของกองทุนที่ไม่เท่ากัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SSF ได้ที่
https://www.scb.co.th/th/personal-banking/investment/fund/mutual-funds/ssf.html

2

       หลายคนที่กำลังจะ ซื้อประกันรถ อาจมองหา ประกันภัยชั้น 1 ให้กับรถยนต์ของตัวเองอยู่ แต่ก็มีความลังเลและไม่แน่ใจว่าการเลือกประกันภัยประชั้น 1 นี้จะเหมาะกับตัวเองหรือไม่ เพราะหากมองไปที่เบี้ยประกันของประเภทชั้นนี้กับชั้น 2 และ 3 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นประกันที่มีเบี้ยที่เจ้าของรถยนต์ต้องชำระที่สูงกว่าทุกระดับ ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันว่าจะซื้อประกันชั้น 1 นี้ต้องรู้อะไรบ้างถึงจะคุ้ม

• สำรวจไลฟ์สไตล์การใช้รถยนต์
การเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ นั้นไม่ได้เลือกจากความคุ้มค่าในการจ่ายเบี้ยประกันเป็นอันดับแรกเท่านั้น แต่ต้องดูด้วยว่าไลฟ์สไตล์ในการขับรถยนต์ของคุณเป็นอย่างไร เช่น เป็นคนขับรถในเมือง ใช้รถยนต์เป็นประจำ รถยนต์มีมูลค่าสูง เป็นคนขับรถเร็ว ก็เหมาะที่จะทำประกันชั้น 1 เอาไว้ แต่หากคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้รถยนต์หรือนาน ๆ จะเอารถยนต์ออกมาขับ การเลือก ประกันภัยชั้น 3 อาจคุ้มค่ามากกว่า

• อย่าเน้นถูกไว้ก่อน
คุณอาจคิดว่ารถยนต์เป็นของนอกกายและไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ หากจะทำประกันก็อาจทำ ประกันภัยชั้น 3 หรือประกันชั้น 1 จากบริษัทที่ให้ราคาถูกก็ได้ แต่อย่าลืมว่าเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นประกันชั้น 3 หรือประกันชั้น 1 จากบางบริษัทนั้นไม่อาจคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเมื่อเทียบกับประกันที่มีการจ่ายเบี้ยประกันที่ราคาสูงกว่า

• สำรวจบริการเสริมและศูนย์ซ่อมที่เข้าร่วมกับบริษัท ประกันภัยรถยนต์ แห่งนั้น
ย่อมเป็นผลดี ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่คุณได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือต้องการส่งรถยนต์ของตัวเองซ่อมในระยะเวลาอันรวดเร็วนั้นสามารถทำได้ทันทีและเป็นศูนย์ใกล้บ้าน การเลือกประกันชั้น 1 นั้นจึงจำเป็นต้องเลือกจากบริษัทที่มีศูนย์ซ่อมที่ครอบคลุมพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่เพื่อความสะดวกของคุณเองด้วยเหมือนกัน

• ซื้อประกันรถยนต์ กับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและให้บริการตรงไปตรงมา
เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่มีใครอยากนั่งรอเจ้าหน้าที่ประกันเป็นเวลานานเพื่อให้มาจัดการเคลมความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ความตรงไปตรงมาและความโปร่งใสของบริษัทประกันรถยนต์นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปัญหาขึ้นมา คุณจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทแห่งนั้นโดยทันที เนื่องจากไม่ได้มีเพียงแค่คุณที่เกิดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเท่านั้น แต่ยังมีคู่กรณีที่ได้รับความเสียหายที่กำลังรอการเยียวยาด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าคุณจะเลือก ประกันภัยชั้น 1 หรือชั้น 2 และ 3 คุณจำเป็นต้องเลือกประกันที่เหมาะสมและป้องกันความเสี่ยงให้กับตัวเองเสมอเพื่อให้การซื้อประกันนี้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและเป็นการจ่ายเบี้ยประกันที่คุณเองก็ยังรับไหว จนไม่เบียดเบียนการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินออมในกระเป๋าของตัวเอง

3
แน่นอนว่าในปัจจุบันถ้าหากว่าพูดถึงความฝันของใครหลายๆคนและนั้นก็คงจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการมีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งในปัจจุบันนั้นถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม หรือคอนโด เป็นต้น ไม่ว่าการที่เราจะเลือกอยู่อาศัยในรูปแบบใดสิ่งที่สำคัญที่เราอยากจะให้เพื่อนๆได้ให้ความสนใจเป็นอันดับแรกเกิดก็คือในเรื่องของการที่เราจะสามารถผ่อนชำระค่าที่พักอาศัยและเหล่านั้นได้เหมาะสมโดยไม่เบียดเบียนต่อค่าใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวันของเราจนมากเกินไป เพราะแม้ว่าเราได้อยู่ที่พักอาศัยในรูปแบบที่เราต้องการแล้วนั่นแต่ถ้าหากว่าเป็นการเพิ่มภาระหรือทำให้เวลาในการทำกิจกรรมคนอื่นในชีวิตของเรานั้นต้องไปหมดกับการทำงานที่มากเกินควรจนร่างกายรับไม่ไหวนะนี่มันก็คงไม่คุ้มค่ากันอย่างแน่นอน
ซึ่งในปัจจุบันถ้าหากว่าเพื่อนๆลองสังเกตกันดูนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าธนาคารแต่ละธนาคารนั้นก็จะมีสินเชื่อเพื่อให้เราสามารถกู้เงินซื้อบ้านหรือกู้สร้างบ้านกันได้อยู่มากมายหลากหลายสินเชื่อด้วยกัน การที่เราจะกู้ซื้อบ้านในสินเชื่อประเภทใดๆก็ตามนั้นแน่นอนว่าเราจำเป็นจะต้องอ่านในเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขของสินเชื่อแต่ละประเภทให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของดอกเบี้ยและการผ่อนชำระในแต่ละเดือนรวมไปถึงเงื่อนไขของสัญญาที่เราได้ทำกับทางธนาคารที่เราไปขอกู้เงินมาซื้อบ้านว่ามีรายละเอียดอย่างไร นอกจากนี้แล้วนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราอยากให้เพื่อนๆได้ลองพิจารณากันก่อนที่จะได้ทำการตัดสินใจว่าเราจะกู้เงินซื้อบ้านด้วยสินเชื่อในประเภทใดๆก็ตามนั้น คือ เรื่องของธนาคารที่มีการปล่อยอนุมัติสินเชื่อเพื่อกู้เงินในการสร้างบ้านซื้อบ้านว่ามีธนาคารใดบ้างหรือสถาบันการเงินใดบ้างแล้วนำเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่มีการอนุมัติสินเชื่อในรูปแบบนี้มาทำการเปรียบเทียบในเรื่องของข้อดีและข้อเสียของสินเชื่อในแต่ละประเภทและแต่ละธนาคารกันด้วยซึ่งมันจะช่วยทำให้เรานั้นสามารถเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อบ้านนี้ได้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายของเราเลยเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดกว่าการที่เราไปดูเพียงแค่ธนาคารเพียงธนาคารเดียวเท่านั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในธนาคารใดๆก็ตามสิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะไปขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านถึงสร้างบ้านใดๆก็ตามนั้นเราควรที่จะดูในเรื่องของประวัติเครดิตทางการเงินของเราด้วยว่าเป็นอย่างไรและมีโอกาสในการได้อนุมัติสินเชื่อมากน้อยแค่ไหนด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอการพิจารณานานๆในหลายๆครั้งที่เราได้มีการแก้ไขคุณสมบัติให้สามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านนี้ได้นั่นเอง
และจากที่เราได้กล่าวไปนั้นเราก็หวังว่าจะช่วยทำให้เพื่อนๆคนไหนก็ตามที่กำลังจะเซ็นสัญญากับธนาคารใดเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านนั้นได้ลองกลับมาทบทวนว่ามีธนาคารอื่นหรือไม่ที่ปล่อยสินเชื่อเพื่อบ้านนี้และอาจจะให้ประโยชน์กับเราได้มากกว่าธนาคารที่เรากำลังเซ็นสัญญาด้วย

4
ธนาคารกรุงไทยยินดีเป็นอย่างมากที่จะเป็นตัวกลางในเรื่องของการช่วยเอาเงินให้กับคนที่ต้องการเอาเงินแต่ไม่มีในเรื่องของระเบียบวินัยหรือจัดการตัวเองไม่ดีพอธนาคารกรุงไทยได้ออกแบบในเรื่องของบัญชีฝากประจำของธนาคารที่ออกแบบในเรื่องของการให้บริการที่ถือได้ว่าจัดการได้เป็นอย่างดี และยังมีในเรื่องของดอกเบี้ยที่จะได้จากการฝากเงินอีกด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยทำให้คุณสามารถเอาเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้ในกรณีที่คุณเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่หรือไม่สามารถโอนเงินได้ธนาคารกรุงไทยพร้อมที่จะให้บริการในเรื่องของการเป็นตัวกลางเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินออมที่จะทำให้คุณมีเงินออมอย่างมากมายและจะทำให้คุณได้เงินดอกเบี้ยจากการออมเงินผ่านทางบัญชีฝากแบบประจำกับธนาคารกรุงไทยด้วยเป็นเรื่องที่ดีอย่างแน่นอนถ้าคุณสามารถเอาเงินได้อย่างมากมายโดยการเปิดบัญชีนี้
หลายคนคงจะสงสัยว่าบัญชีแบบฝากประจำนั้นมีไว้ทำไมบัญชีฝากประจำนั้นออกแบบมาเพือการช่วยทำให้คุณสามารถมีเงินออมในการใช้ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นในกรณีที่คุณไม่ชื่นชอบที่จะเก็บเงินไว้ที่ตัวคุณสามารถนำเงินมาฝากกับธนาคารกรุงไทยที่จะทำให้คุณได้รับดอกเบี้ยจากการฝากบัญชีแบบประจำอีกด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับคนที่ชื่นชอบที่จะเก็บเงินออมเป็นจำนวนมากได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเงินออกตรงนั้นยังช่วยส่งเสริมในเรื่องของดอกเบี้ยได้อีกด้วยจะทำให้คุณสามารถมีเงินออมได้อย่างมากมายตัดปัญหาในเรื่องของการใช้เงินฟุ่มเฟือยไปได้เลยเนื่องจากบัญชีฝากแบบประจำนั้นคุณจะต้องมีเงินฝากประจำตามวันเวลาที่ธนาคารได้กำหนดไว้เพื่อที่จะทำให้คุณได้รับในเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากและเพื่อที่จะทำให้คุณได้รับในเรื่องของประโยชน์บ้างมาจากการฝากเงินแบบประจำกับธนาคารกรุงไทยทั้งนี้คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ในเรื่องของการเปิดบัญชีรูปแบบนี้กับทางสาขาของธนาคารกรุงไทยหรือจะเป็นในเรื่องของการสอบถามผ่านทางตัวแทนโดยเว็บไซด์ของธนาคารโดยตรงแม้กระทั่งการโทรไปหา Call Center ก็สามารถทำได้คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่จะทำให้คุณเปิดบัญชีเกี่ยวกับการฝากเงินแบบประจำหรือเปิดบัญชีเงินฝากแบบประจำที่จะทำให้คุณได้รับในเรื่องของการออมเงินที่มากยิ่งขึ้นและจะทำให้คุณสามารถมีเงินเก็บเงินออมและยังนำเงินเก็บเงินออกตรงนั้นไปต่อยอดในเรื่องของการได้ดอกเบี้ยจากการฝากธนาคารธนาคารกรุงไทยอีกด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่คนในสมัยใหม่ให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นจากการเก็บเงินออมกับธนาคารโดยการได้ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของดอกเบี้ยการเปิดบัญชีแบบฝากประจำจะช่วยทำให้คุณได้รับในเรื่องของดอกเบี้ยได้อย่างเต็มที่และคุณยังสามารถดูอัตราดอกเบี้ยได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ที่จะช่วยทำให้คุณได้รับในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการบัญชีเงินฝากแบบประจำและช่วยทำให้คุณได้รับดอกเบี้ยเงินฝากได้อย่างมากมายถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการออมเงินที่จะทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอนและจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการออมเงินที่จะช่วยทำให้คุณได้รับในเรื่องของดอกเบี้ยอย่างมากมายอีกด้วยคุณสามารถสอบถามจากคนที่เคยเปิดบัญชีแบบนี้ได้เลยว่าธนาคารกรุงไทยนั้นสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของดอกเบี้ยเกี่ยวกับการฝากเงินแบบบัญชีประจำได้เป็นจำนวนมาก

5
   สำหรับทุกท่านที่ต้องการที่จะทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านและสามารถที่จะให้ราคาที่ตอบโจทย์และยังมีดอกเบี้ยที่ต่ำบอกได้เลยว่าทางเลือกสำหรับการเลือกสินเชื่อในรูปแบบนี้ทางธนาคารกรุงไทยนั้นสามารถที่จะตอบโจทย์สำหรับการเลือกใช้บริการเป็นอย่างมากเพราะมีขั้นตอนในการเลือกใช้บริการที่รวดเร็วทันใจและยังมีดอกเบี้ยต่ำคำนึงถึงการผ่อนจ่ายสำหรับคุณได้มากยิ่งขึ้นยิ่งทำให้คุณสามารถที่จะมั่นใจในการเลือกใช้บริการได้ไม่ยากสำหรับขั้นตอนในการสมัครใช้บริการหรือการคำนวณถึงค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นก็สามารถที่จะทำรายการได้ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งสิ้นเพื่อที่จะเป็นการทราบถึงข้อมูลในด้านพื้นฐานได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยในการเตรียมความพร้อมในการกู้สินเชื่อในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
   ซึ่งสำหรับการให้บริการของทางธนาคารกรุงไทยนั้นในผลิตภัณฑ์ด้านนี้ต้องบอกว่าสามารถที่จะให้ดอกเบี้ยต่อปีในอัตรา 0.64 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งจะช่วยทำให้คุณนั้นสามารถที่จะผ่อนจ่ายในราคาที่ไม่แพง โดยสำหรับเงื่อนไขต่อไปธนาคารนั้นก็มีการออกค่าจำนองให้ในวงเงิน 1 เปอร์เซ็นต์ และฟรีค่าธรรมเนียมเงินกู้ ซึ่งช่วยทำให้การดำเนินการด้านสินเชื่อด้านนี้สามารถที่จะขยายเวลาและทำให้คุณนั้นผ่อนสบายไม่เดือดร้อนต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนั่นเองสามารถทำให้คุณดูแลจัดการบริหารการเงินได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยที่คุณเองก็สามารถเลือกระยะเวลาที่คุณนั้นต้องการที่จะผ่อนชำระได้อย่างสะดวกสบายโดยมีอัตราระยะเวลาสูงสุดถึง 30ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆทำให้คุณนั้นเกิดความสะดวกในการดูแลจัดการเงินได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์สำหรับการดำเนินชีวิตในประจำวันที่คุณสามารถวางแผนในการใช้จ่ายด้านการเงินได้หลากหลายและสามารถรองรับในการปรับเปลี่ยนแบบแผนชีวิตครอบครัวได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นซึ่งสำหรับทางกรุงไทยนั้นก็มีทางเลือกที่หลากหลายไม่ได้มีเพียงรูปแบบการให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเท่านั้น ซึ่งถ้าหากคุณต้องการที่จะเลือกรูปแบบสินเชื่อรูปแบบอื่นก็สามารถที่จะตัดสินใจในการเลือกใช้บริการในรูปแบบที่มีความเหมาะสมได้ทำให้คุณนั้นสามารถที่จะเลือกใช้บริการในรูปแบบที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตได้มากยิ่งขึ้นก็จะทำให้การดำเนินชีวิตในปัจจุบันของคุณนั้นง่ายมากกว่าที่เคย
   เช่นนี้แล้วสำหรับรูปแบบการใช้บริการด้านการเงินสินเชื่อต่างๆหรือแม้แต่การทำธุรกรรมต่างๆสามารถที่จะไว้วางใจช่องทางเลือกสถาบันทางการเงินที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยทำให้คุณนั้นสามารถวางแผนด้านการเงินได้อย่างเต็มที่และมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นซึ่งสำหรับการไว้วางใจสำหรับทางธนาคารกรุงไทยก็เป็นทางเลือกที่ดีที่คุณเองสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งในทางเลือกนี้ก็สามารถที่จะวางแผนค่าใช้จ่ายได้มีการประเมินและคำนวณได้ตั้งแต่ก่อนการใช้บริการหรือการทำธุรกรรมซึ่งจะช่วยทำให้คุณนั้นตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกท่านได้นำไปพิจารณาประกอบการเลือกใช้บริการกันได้ทันที โดยสำหรับทางกรุงไทยนั้นก็มีการประเมินราคาที่ดีที่จะทำให้คุณนั้นสามารถนำไปใช้จ่ายตามต้องการได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีการทำธุรกรรมที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำได้ง่ายซึ่งคุณก็สามารถดูทั้งเอกสารและคุณสมบัติสำหรับการเลือกทำสินเชื่อบ้านรูปแบบนี้ได้ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อที่จะเตรียมพร้อมก่อนการสมัครใช้งานใช้บริการจริงซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นประหยัดระยะเวลาและสามารถสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้น6
ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญจึงทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการที่เทคโนโลยีนั้นช่วยทำให้เราสามารถประหยัดเงินและประหยัดเวลาในการทำสิ่งต่างๆไปได้เพิ่มมากขึ้นเช่นในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินนั้นในปัจจุบันเทคโนโลยีก็ได้ช่วยทำให้เรามีความสะดวกสบายการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการโอนเงินที่อยู่ในปัจจุบันนั้นเราสามารถทำการโอนเงินออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารที่เราได้ทำการเปิดบัญชีผูกบัญชีเอาไว้กับแอพพลิเคชั่นนั้นนั่นเอง ซึ่งเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังตู้ atm เพื่อใช้บัตร ATM ในการโอนเงินเหมือนแต่ก่อนแล้วฉะนั้นมันก็จะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับเราได้ในระดับหนึ่ง
แต่ทว่าสำหรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นของธนาคารในแต่ละธนาคารนั้นก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การเปิดให้บริการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเพียงเท่านั้นแต่ทว่าในปัจจุบันนั้นแต่ละธนาคารต่างก็สามารถที่จะเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์กันได้แล้ว ซึ่งในการเปิดบัญชีออนไลน์นั้นเราก็จำเป็นจะต้องมีรูปแบบการยืนยันตัวตนที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะเป็นในรูปแบบใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบุคคลด้วยฉะนั้นแล้วเราจึงจำเป็นที่จะต้องอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนที่เราจะได้ทำการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์กันด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยทำให้เรานั้นสามารถลดระยะเวลาและทำความเข้าใจในการใช้บริการแอปพลิเคชั่นธนาคารออนไลน์ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง และสำหรับในเรื่องของการให้บริการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์หรือการให้บริการโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือของเรามันก็มีเรื่องที่เราจะเป็นที่จะต้องระมัดระวังให้ดีก็คือเรื่องของรหัสในการเข้าไปใช้งานที่เราจำเป็นจะต้องเก็บไว้เป็นความลับและควรตั้งรหัสผ่านที่ไม่ง่ายจนเกินไปด้วย ส่วนในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของ application ของธนาคารนั้นก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นด้วยเพราะในปัจจุบันนั้นหลายๆธนาคารต่างก็เปิดให้บริการขอสินเชื่อในรูปแบบประเภทต่างๆผ่านระบบเช่นธนาคารกันด้วยและค่อยไปทำเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสัญญาที่ทางธนาคารสาขาที่ใกล้บ้านซึ่งในรูปแบบนี้มันก็จะช่วยลดระยะเวลาในการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้นซึ่งก็จะช่วยทำให้ลูกค้าสามารถสะดวกสบายเวลาไปใช้ในการทำกิจกรรมอื่นๆในชีวิตของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
หลังจากที่เราได้กล่าวไปนั้นเราก็หวังว่ามันจะช่วยทำให้เพื่อนๆคนไหนก็ตามที่ยังลังเลในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินในการใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเรานั้นมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นและมองเห็นถึงในเรื่องของความสะดวกสบายโดยที่เรานั้นไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปยังธนาคารสาขาและไม่ต้องเสียเวลาในการใช้ชีวิตในเรื่องอื่นๆซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในแต่ละธนาคารนั้นก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปด้วย เราจึงควรที่จะศึกษาในเรื่องของรายละเอียดให้ดีด้วยจะได้ไม่สับสนในภายหลัง

7
สำหรับในปัจจุบันนั้นเราต้องยอมรับว่าใครหลายๆคนต่างก็มองหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งประเภทของที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่กันหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทให้เราได้เลือก ไม่ว่าจะเป็นคอนโด ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว หรือที่อยู่อาศัยในประเภทอื่น ซึ่งการที่เรามีตัวเลือกในการอยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นนั้นมันก็จะช่วยทำให้เราสามารถเลือกประเภทการหาที่พักสมกับเราได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น และมันก็ช่วยทำให้เราสามารถวางแผนในเรื่องของการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสำหรับใครก็ตามที่ต้องการที่พักอาศัยนั้นเราจึงอย่างที่จะให้เพื่อนๆได้ลองพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าเราควรเลือกที่พักอาศัยแบบใดที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของเราด้วยจะดีมากยิ่งขึ้น
ซึ่งในปัจจุบันนั้นราคาของที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นในประเภทใดก็ตามนั้นย่อมมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดใดก็ตาม ฉะนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะมีบ้านนั้นโดยส่วนใหญ่ก็มักที่จะกู้สร้างบ้านด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งในกรณีของการขอสินเชื่อเงินกู้เพื่อกู้บ้านนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของรายละเอียดคุณสมบัติของตัวกู้ด้วยว่าสามารถที่จะทำให้ทางธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้กับเราได้หรือไม่ เพราะถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้แล้วว่าคุณสมบัติของตัวกู้อาจจะยังไม่ครบตามเงื่อนไขของธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆก็ตามนั้นเราอาจจะมีการพิจารณาและปรับปรุงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเอง และถ้าหากว่าใครก็ตามที่ต้องการจะเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านด้วยตัวเองนั้นก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องทำใจในเรื่องของระยะเวลาถ้าหากว่าเราเป็นเพียงมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง ฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆคนใดก็ตามที่พอมีเงินสำรองอยู่ก้อนหนึ่งและยังมีหน้าที่การงานมั่นคงนั้นเราก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองขอสินเชื่อกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆจะดีกว่า เพราะอย่างน้อยๆเราก็สามารถที่จะผ่อนชำระไปพร้อมๆกับการใช้ชีวิตอยู่ในที่พักอาศัยที่เราได้เลือกซื้อนั่นเอง และนั่นมันก็จะช่วยทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น
แล้วสำหรับที่เราได้กล่าวไปนั้นเราก็หวังว่าจะช่วยทำให้เพื่อนคนใดก็ตามที่ยังลังเลในเรื่องของการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยนั้นได้พิจารณาในเรื่องของวิธีการและรูปแบบของที่พักอาศัยการเพิ่มมากยิ่งขึ้นว่าเราควรที่จะเลือกซื้อในรูปแบบใด รวมไปถึงในกรณีที่เราพอมีเงินเก็บเท่านั้นและต้องการมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองเราก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองขอสินเชื่อกันดูด้วยเหตุผลที่เราได้กล่าวไปในข้างต้น แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราก็อยากที่จะให้เพื่อนๆดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวันของเราด้วยว่าส่งผลกระทบในเรื่องใดๆหรือไม่หากเราต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปชำระค่าสินเชื่อกู้บ้านในแต่ละเดือน

8
   อย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้ มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลก จึงทำให้การเดินทางออกนอกบ้านนั้นยากขึ้น และดีกว่าไหม ถ้าเราจะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ที่จะทำให้ท่านไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร ที่อาจทำให้มีความเสี่ยงทั้งจากการติดเชื้อโรค รวมถึงการพกเงินสดที่อาจสูญหายได้ง่ายๆ แต่ตอนนี้ท่านสามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะโอนเงินออนไลน์ ถอนเงินออนไลน์ ชำระบิลต่างๆ ท่านก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง ทั้งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
   Krungthai NEXT แอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย ที่หลายท่านอาจรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ที่ได้รวบรวมสิ่งจำเป็นในการทำธุรกรรมทางการเงินไว้ให้ท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางออกนอกบ้านให้เสี่ยงและเสียเวลา ซึ่งท่านสามารถเบิก ถอน โอน จ่าย ได้ง่ายๆและรวดเร็ว รวมถึงท่านที่ต้องการเปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทยยังมีบริการเปิดบัญชีออนไลน์ที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปธนาคารให้เสียเวลา ซึ่งมีขั้นตอนที่ง่ายและปลอดภัย ภายใต้การดูแลของธนาคารกรุงไทย ที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะรับความปลอดภัย ด้วยธนาคารกรุงไทย ธนาคารที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
   และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนั้น ทำให้การโอนเงินออนไลน์ในปัจจุบันนี้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเดินทางไปธนาคาร และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักช็อปทั้งหลาย ที่ต้องการจะโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ก็ง่ายขึ้น ที่สามารถโอนเงินออนไลน์ผ่านเลขบัญชีธนาคาร และยังสามารถโอนเงินออนไลน์ผ่านเลขบัญชีพร้อมเพย์ที่เพียงใช้เลขบัตรประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่จำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ที่พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์เลือกใช้กันที่สามารถใช้ในการรับเงินโอน รวมถึงการโอนเงินได้เช่นเดียวกัน ที่มีความปลอดภัย และมั่นใจในการโอนเงิน ที่ถือเป็นการลดความเสี่ยงในการพกเงินสดไปไหนมาไหน ที่เสี่ยงต่อการสูญหาย และยังปลอดภัยจากโรคระบาดนอกบ้านอีกด้วย
   Krungthai NEXT ไม่ได้เพียงจะมีบริการในการโอนเงินออนไลน์เท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เราสามารถตรวจสอบวัน-เวลาได้ว่ามีการโอนเงิน หรือรับโอนเงินมาตอนไหน ซึ่งสะดวกมาก โดยที่เราไม่ต้องพกสมุดบัญชีธนาคารไปทำที่ธนาคารอีกต่อไป รวมถึงสามารถของการเดินบัญชีย้อนหลังได้ ซึ่งเป็นความทันสมัยที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีทีเดียว อย่างไรก็ตามการทำธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ่านทางธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม หรือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือนั้น เราควรทำอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ซึ่งการทำธุรกรรมต่างๆนั้นไม่ว่าจะทำทางใดก็จะมีอัตราค่าบริการที่แตกต่างกันออกไป และดีกว่าไหมหากเราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทั้งสะดวก ง่าย และรวดเร็ว แถมยังปลอดภัย ที่เราสามารถตรวจสอบได้ และยังง่ายยิ่งขึ้นเมื่อผูกบัญชีกับพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน หรือเบอร์มือถือที่จำง่าย สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทย หรือผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย และง่ายกว่านั้นคือทาง Krungthai NEXT ที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาออกนอกบ้านอีกต่อไป เพียงแค่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ได้ บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือเท่านั้น

9
สำหรับในปัจจุบันนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆคนใดก็ตามที่ต้องการนั้นแน่นอนว่าจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาถึงรายละเอียดหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกันเพื่อที่จะได้ช่วยทำให้เรานั้นสามารถพิจารณาเลือกซื้อบ้านที่เหมาะสมกับเราได้มากที่สุดนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะซื้อบ้านใหม่ในแต่ละครั้งนั้นก็คือในเรื่องของเงินสำรองเพราะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เราขอสินเชื่อให้อนุมัติง่ายขึ้นรวมไปถึงในการผ่อนชำระสินเชื่อในแต่ละงวดนั้นก็จะช่วยทำให้เราสามารถบริหารจัดการเงินรายได้แต่ละเดือนได้เป็นอย่างดีและไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวันของเราด้วย ฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนคนใดก็ตามที่ต้องการจะซื้อบ้านใหม่เราก็อย่างที่จะให้เพื่อนๆได้วางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการเงินให้ดีที่สุด
ซึ่งในปัจจุบันนั้นหลายๆคนที่ยังไม่เคยขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามนั้นก็มักจะกังวลในเรื่องของการติดแบล็คลิส คือ อะไร ซึ่งในส่วนนี้แล้วนั้นแน่นอนว่ามีส่วนสำคัญที่จะทำให้ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เราไปขอสินเชื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติสินเชื่อให้กับเราได้หรือไม่โดยเฉพาะกับการขอสินเชื่อในวงเงินมูลค่าสูงๆเช่นในการซื้อบ้านใหม่ โดยในการติดแบล็คลิสคือสิ่งที่ใครหลายๆคนต่างก็เป็นกังวลนั้นเราก็อยากที่จะแนะนำว่า ถ้าหากเพื่อนๆคนใดก็ตามที่มีการผิดนัดชำระหนี้จากทางธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆก็ตามนั้นเราก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆไปทำการเคลียร์แบล็คลิสในส่วนนี้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ซึ่งนั่นก็คือ การเคลียร์การผ่อนชำระให้อยู่ระบบการชำระแบบปกติ หรือถ้าหากว่าอีกกรณีนึงซึ่งเป็นเรื่องของกฎการขึ้นบัญชีแบล็คลิสนั้นก็คือหักอกทั้งหมด 3 ปีแล้วนั้นก็จะมีการเคลียร์แบล็คลิส ฉะนั้นถ้าหากว่ากฎหมายสถานที่ไม่สามารถทำการเคลียร์ปัญหาภาระหนี้สินที่ผิดนัดชำระหนี้ได้ที่มันก็อาจจำเป็นจะต้องรอระยะเวลาซึ่งแน่นอนว่าในบางครั้งนั้นมันก็อาจจะไม่ทันการเมืองการที่เราต้องการขอสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ในรูปแบบเร่งด่วน แล้วถ้าหากว่าเพื่อนคนใดก็ตามที่ได้อ่านในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อบ้านในเรื่องของการติดแบล็คลิสแล้วนั้นก็คงจะหายสงสัยในเรื่องนี้กันบางส่วนและนำเวลาที่มีไปใช้ในการพิจารณาการเลือกซื้อบ้านใหม่ในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เราจะซื้อ ในเรื่องของทำเลที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่เราต้องการซื้อไว้ในกรรมสิทธิ์ของตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แล้วจากที่เราได้กล่าวไปนั้นเราก็หวังว่าเพื่อนๆนั้นจะให้ความสำคัญของการซื้อบ้านไหนและอย่างถูกต้องว่าควรที่จะเน้นในเรื่องของการหาข้อมูลในเรื่องใดเป็นสำคัญจะดีที่สุด นอกจากนี้แล้วนั้นหากเพื่อนๆคนไหนก็ตามที่ต้องการหลีกเลี่ยงในเรื่องของราคาบ้านเดี่ยวนั้นเราก็แนะนำเพื่อนๆได้ลองเปิดใจและศึกษาในเรื่องของการเลือกซื้อทาวน์โฮมหรือทำกันดูก่อน ลักษณะของประโยชน์การใช้งานนั้นใกล้เคียงกัน

10
   สำหรับการเลือกวิธีจัดห้องนอนที่จะช่วยเสริมบรรยากาศที่ดีในการพักผ่อนให้กับคุณนอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนการจัดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วก็จะเป็นขั้นตอนแรกในการเลือกห้องนอนซึ่งทั้งนี้ถ้าหากคุณยังไม่ตัดสินใจในการเลือกเช่าซื้อคอนโดหรือบ้านเดี่ยวต่างๆก็สามารถที่จะลองตัดสินใจสำหรับทางเลือก ที่เป็นสถานที่ที่มีการให้บริการที่หลากหลายทำให้คุณนั้นมีตัวเลือกในการเลือกห้องที่ดีที่สุดและตรงใจคุณได้มากที่สุดได้ไม่ยากบอกได้เลยว่าคุ้มค่าสำหรับราคาที่เสียไปและจะช่วยทำให้ชีวิตของคุณนั้นง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
   โดยในการให้บริการสำหรับเว็บไซต์ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้เป็นสถานที่ที่มีความทันสมัยและสามารถรองรับในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีก็คือเว็บไซต์ BKK City Smart ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีการเปิดให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรงซึ่งเว็บไซต์ที่นี่สามารถรองรับในการใช้งานในโลกออนไลน์ได้อย่างเต็มที่มีการอัพเดทข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยในการปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเป็นข้อมูลล่าสุดทำให้คุณนั้นไม่ต้องกังวลในการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะเลือกซื้อเช่าคอนโดสัก หนึ่ง ที่ที่อาจจะต้องเสียระยะเวลาที่ยาวนานหรือเสียเงินต้นทุนในการเดินทางต่างๆ เพราะคุณสามารถตัดสินใจในการเลือกสถานที่ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนที่จะเดินทางไปสถานที่จริงได้แล้วในตอนนี้ ซึ่งขณะนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกๆสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการ ที่จะเสียระยะเวลาในการจัดห้องนอนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเพราะการเลือกสถานที่ที่เข้ากับคุณตั้งแต่ขั้นแรกสามารถที่จะช่วยประหยัดระยะเวลาได้ดีกว่าซึ่งที่นี่ก็รวบรวมสถานที่ที่หลากหลายไม่ว่าคุณนั้นจะต้องการสถานที่พักอยู่อาศัยในย่านอะไรในกรุงเทพฯก็สามารถที่จะเลือกใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ได้ ซึ่งต่อมาสำหรับวิธีจัดห้องนอนนั้นก็เป็นวิธีที่สามารถทำได้ง่ายมากขึ้นเลยถ้าหากคุณนั้นเลือกห้องนอนเป็นไปตามไลฟ์สไสต์ของคุณแล้ว ขอยกตัวอย่างเช่น โครงการLife สุขุมวิท 62 ที่อยู่ในใกล้ BTS บางจากเพียง 200 เมตร ซึ่งสำหรับไลฟ์สไตล์ของโครงการที่นี่สุดจะพรีเมียม จะเป็นทั้งขนาดห้องที่มีให้เลือกได้หลากหลายสัดส่วนพร้อมให้คุณได้ผ่อนคลายในการอำนวยความสะดวกสำหรับส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นชั้นดาดฟ้า สระว่ายน้ำที่มีระบบAquascape และมีทั้ง สกายเลาจน์ ซึ่งมีระบบอีกมากมายที่มีความทันสมัยเพื่อที่จะช่วยให้คุณนั้นและพบกับระบบที่สามารถสร้างความปลอดภัยและตอบโจทย์ในการดำเนินชีวิตในประจำวันที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการใช้ชีวิตมากขึ้น
   เช่นนี้แล้วถ้าหากคุณนั้นมีความชื่นชอบในด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและสามารถใช้งานในทุกๆวันถ้าหากคุณได้เลือกเช่าซื้อคอนโดในสถานที่โครงการที่นี่ซึ่งบอกได้เลยว่าคุณจะได้รับความคุ้มค่าอย่างแน่นอนเพราะกันให้บริการนั้นคุ้มค่าสำหรับราคามากๆ ซึ่งการดูข้อมูลต่างๆคุณเองก็สามารถที่จะเลือกใช้บริการผ่านเว็บไซต์ BKK City Smart ก่อนการเดินทางไปสถานที่จริงเพื่อที่จะประหยัดระยะเวลาและทำให้คุณนั้นได้ห้องที่ตรงใจและตรงกับความต้องการของคุณได้มากที่สุด เพียงเท่านี้ก็เป็นการเริ่มต้นในการสร้างบรรยากาศที่ดีได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรก


11
สำหรับในปัจจุบันนั้นเราต้องยอมรับว่าในเรื่องของการทำงานหาเงินเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนต่างก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากและกินระยะเวลาในการใช้ชีวิตของเราไปมากกว่า 50% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในการทำงานหาเงินแม้ว่าจะเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่เราหาเงินเพียงอย่างเดียวโดยใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขนั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจึงควรที่จะ balance การใช้ชีวิตของเราให้อยู่ในระดับที่สมดุลระหว่างในเรื่องของการทำงานและการพักผ่อนรวมไปถึงการทำกิจกรรมอื่นๆที่เราชื่นชอบด้วย ถึงจะถือได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตที่มีความคุ้มค่า
และก็แน่นอนว่าสำหรับใครก็ตามที่ได้ทำงานไปสักระยะหนึ่งแล้วต่างก็ต้องการที่จะหาเงินเพื่อมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าราคาของบ้านในปัจจุบันนั้นมีราคาสูงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในทำเลที่ดีหรืออยู่ในย่านเศรษฐกิจ ฉะนั้นแล้วการที่เราจะเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านด้วยเงินสดหรือการผ่อนบ้านด้วยการขอสินเชื่อกับทางธนาคารต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีการรูปแบบใดก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพราะสำหรับบางคนนั้นอาจจะมีเงินสำรองหรือมีเงินในแต่ละเดือนที่มากเพียงพอในการเก็บสะสมด้วยการใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีเพื่อที่จะซื้อบ้านในราคาเงินสดได้ แต่สำหรับบางคนนั้นการซื้อบ้านด้วยเงินสดอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก ดังนั้นแล้วการขอสินเชื่อกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นเอง ซึ่งในกรณีที่เพื่อนคนใดก็ตามที่เลือกจะขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อผ่อนบ้านใดๆก็ตามนั้นเราก็อย่าเพิ่งจะให้เพื่อนๆได้ดูในเรื่องของเงื่อนไขการผ่อนชำระต่างๆให้ดีกันก่อนด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่เรานั้นจะได้สามารถใช้ชีวิตในส่วนอื่นได้อย่างมีความสุขเหมือนเดิมโดยไม่เป็นภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวันที่จำเป็นกับการดำเนินชีวิตของเราไปควบคู่กับการที่เราต้องผ่อนบ้านไปในอีกหลายหลายปีนั่นเอง และที่สำคัญนั้นในการวางแผนบริหารจัดการเงินสำรองของเราก็ควรที่จะวางแผนมาแต่เนิ่นๆเพื่อที่จะได้ช่วยลดจำนวนเงินในการขอสินเชื่อลงไป เพราะมันก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายในการผ่อนบ้านนั้นลดน้อยลงไปด้วยจากจำนวนเงินที่เราขอสินเชื่อนั้นเอง
และจากที่เราได้กล่าวไปนั้นเราก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเองเพียงแต่ว่ายังไม่รู้จะวางแผนในการซื้อบ้านอย่างไรให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละคน ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับในการซื้อบ้านด้วยเงินสดหรือการซื้อบ้านด้วยการผ่อนชำระจากธนาคารนั้นล้วนแล้วแต่มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นแล้วเราจึงควรที่จะพิจารณาปัจจัยในการใช้ชีวิตของเรามากกว่าคำแนะนำจากกรมฯพื้นที่มีปัจจัยแตกต่างจากเรา

12
การดูแลผิวถือเป้นสิง่ที่สำคัญมากๆ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายหลานคนอาจจะยังไม่ทราบลำดับขั้นตอนการทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอะไรทาก่อน อะไรทาหลัง หลายคนสงสัยว่าทำไม ขั้นตอนการทาครีม ที่ถูกต้องถึงสำคัญ ทำไมต้องใช้สกินแคร์หลายชิ้น และทาตามลำดับที่ เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งเป็นการใช้เงินลงทุนซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอย่างคุ้มค่า
เราสรุปได้โดยง่ายว่าการทาสกินแคร์ตามลำดับไล่ไปตามคุณสมบัติ ดังนี้ ล้างทำความสะอาด, บำรุงผิวและปกป้องผิว ลําดับการทาครีม อย่างถูกต้องมีผลให้แต่ละชนิดทำประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ เริ่มจากทาเจลแต้มสิวเนื้อสัมผัสบางเบาไปจนถึงเซรั่มเพิ่มความชุ่มชื้น ปิดท้ายด้วยครีมมอยเจอไรเซอร์เนื้อหนักเพื่อการบำรุงผิวอย่างล้ำลึก
ลำดับการทาสกินแคร์มีขั้นตอนง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทำตามได้ สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้คือลำดับการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเริ่มจากเนื้อสัมผัสบางเบาไปหาหนัก ตั้งแต่ของเหลวใสอย่างสเปรย์น้ำแร่ ตามด้วยเจล, เซรั่ม, โลชั่นและครีม ตามลำดับดังนี้
1.คลีนเซอร์ (Cleanser)
การเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าเป็นเรื่องสำคัญควรเลือกให้เหมาะกับสภาพผิว ลำดับแรกเริ่มจากใช้คลีนเซอร์ล้างหน้าให้สะอาด ไม่ว่าจะเป็นโฟม สบู่เหลว เจลล้างหน้า หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพราะผิวหน้าเผชิญสิ่งสกปรก มลภาวะ เครื่องสำอางและเหงื่อที่หมักหมม หากจำเป็นควรใช้โทนเนอร์เช็คตามเพื่อให้แน่ใจว่าผิวสะอาดจริง ๆ เพราะถ้าล้างเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกที่ออกไม่หมดจะเกิดแบคทีเรียสะสมในรูขุมขนเป็นสาเหตุของสิวอุดตันและปัญหาผิวอื่น ๆ ตามมา โดยเฉพาะการทาครีมเนื้อหนักอย่าง มอยเจอร์ไรเซอร์ ผิวผสม และผิวมันเสี่ยงที่จะเกิดสิวง่ายถ้าล้างออกไม่สะอาดจริง ๆ ส่วนผู้ที่มีผิวบอบบางอาจระคายเคืองผิวง่ายควรทำความสะอาดให้ดีเพื่อเตรียมผิวก่อนที่จะลงสกินแคร์ลำดับถัดไป
2.สเปรย์น้ำแร่ (Spray/mist) หลังทำความสะอาดผิวหน้า แนะนำให้ฉีดสเปรย์น้ำแร่ทั่วใบหน้าและลำคอช่วยฟื้นฟูสภาพผิวและเพิ่มความชุ่มชื่นเป็นการเตรียมสภาพผิวก่อนการแต่งหน้า สำหรับผู้มีปัญหาสิวทุกครั้งหลังล้างหน้าสะอาดแล้ว ขั้นตอนการทาครีม ควรใช้ยาแต้มสิวหรือครีมลดรอยด่างดำจากสิวทาให้ซึมเข้าผิวก่อนแล้วตามด้วยสเปรย์น้ำแร่
3.เซรั่ม (Serum) ในบรรดาผลิตภัณฑ์สกินแคร์ทั้งหมดเซรั่มเป็นตัวที่มีเนื้อเบาบางที่สุดและซึมเข้าบำรุงผิวหน้าอย่างล้ำลึก ตามด้วยอายครีม ผิวรอบดวงตาเป็นผิวที่บอบบางควรลงก่อนออยล์บำรุงผิวและมอยเจอร์ไรเซอร์ เพราะอายครีมมีเนื้อบางเบาถ้าลงทีหลังจะซึมเข้าสู่ผิวผ่านมอยเจอไรเซอร์ได้ยาก หลังล้างหน้าและพ่นสเปรย์น้ำแร่แล้วควรทำตาม ลําดับการทาครีม โดยลงอายครีมตามทั้งตอนเช้าและก่อนนอน
4.มอยเจอร์ไรเซอร์ คือ สกินแคร์ที่จะช่วยเข้าบำรุงเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้า แม้จะเป็นสิวง่ายก็ยังคงจำเป็น โดยเลือก มอยเจอร์ไรเซอร์ สำหรับใครที่ผิวผสมหรือผิวมันโดยเฉพาะซึ่งเป็นสูตรบางเบาปราศจากน้ำมัน ลดการอุดตันรูขุมขน ส่วนผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นควรบำรุงด้วยมอยเจอไรเซอร์สูตรเข้มข้น ส่วนออยล์เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อหนักถ้าต้องการลงออยล์ให้ทาหลังมอยเจอร์ไรเซอร์
5.ครีมกันแดด (SPF) เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการแต่งหน้า ครีมกันแดดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรใช้เป็นประจำทุกวันเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดเพื่อลดการเกิดฝ้าและจุดด่างดำบนใบหน้า เนื่องจากสาว ๆ ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหากับครีมกันแดดที่เป็นคราบบนใบหน้าขอแนะนำให้เลือกเนื้อครีมที่ไม่หนักเกินไปและเกลี่ยบาง ๆ เคลือบผิวทั่วใบหน้าช่วยกันแดดและเก็บความชุ่มชื้นในคราวเดียวกัน
แลส่วนใครที่มีปัญหาผิวในจุดอื่นๆ อาจจะเลือกทายาทาแผลเป็น    ยาทาวสิวอีกด้วย สาว ๆ แต่ละคนซื้อผลิตภัณฑ์สกินแคร์ไว้มากมาย แนะนำให้แยกผลิตภัณฑ์ตามประเภทเพื่อให้เรียงลำดับการทาครีมบำรุงง่ายขึ้น รู้ว่าสิ่งใดควรทาก่อนทาหลัง ถูกผิดไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแต่ถ้าลำดับได้ถูกต้องจะมีผลให้ผิวได้รับการบำรุงดีที่สุด

13
   marketeeronlineผลิตในเรื่องของข้อความ Seo ที่สามารถนำไปใช้ ในรูปแบบของออนไลน์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและเพื่อให้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาขอคำปรึกษาแน่นอนว่าในเรื่องของวิธีทำ seo ให้ถูกต้องตามหลักนั้นเป็นเรื่องที่ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะช่วยให้เว็บมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วยังมีในเรื่องของเหตุผลที่จะทำให้คนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในเรื่องของการทำ seo ให้ถูกต้องนั้นจึงเป็นเรื่องที่บริษัทของเราเน้นย้ำเป็นอย่างดีในเรื่องของการผลิตข้อความออกมาให้มีความน่าสนใจมากที่สุดและทำเว็บไซต์ให้ดึงดูดคนเข้ามามากที่สุด
   การทำ seo ให้ถูกต้องตามหลักวิธีการนำมีเหตุผลสำคัญเพราะว่าจะทำให้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ไปนั้นมีความน่าสนใจและเว็บไซต์นั้นสามารถดึงดูดคนเข้ามาเยี่ยมชมได้จะทำให้การโฆษณานั้นเป็นเรื่องที่ดีขึ้นดังนั้นเราจึงใส่ใจในเรื่องของการผลิตในรูปแบบของข้อความที่สามารถดึงดูดคนเข้ามาสนใจกับโฆษณาที่คุณลูกค้าต้องการค้นหาได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทของเราจึงสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องการโฆษณาเว็บไซต์และไว้วางใจให้เราทำงานตรงนี้บอกได้เลยว่าเรามีความพยายามอย่างเต็มที่ในเรื่องของการผลิตผลงานออกมาให้เป็นที่น่าพอใจกับลูกค้าเพื่อที่จะทำให้การทำ seo นั้นได้รับความนิยมมากที่สุดจึงเป็นหน้าที่ของเราเองที่จะนิยมในเรื่องของการค้นหาข้อมูลใหม่ๆและพัฒนาในเรื่องของการผลิตผลงานออกมาให้เป็นที่น่าพอใจมากที่สุดจึงส่งผลให้เราขึ้นชื่อได้ว่าเป็นบริษัทออนไลน์ที่ออกแบบในเรื่องของข้อความและจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่และเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหาในเรื่องของบริษัทที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการเกี่ยวกับการโฆษณาให้เป็นที่นิยมสูงสุดได้มากที่สุดบอกได้เลยว่าบริษัทของเราสามารถตอบโจทย์กับความต้องการตรงนี้ของคุณได้และบริษัทของเรายังมีในเรื่องของเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการใช้ชีวิตที่สามารถดึงดูดความน่าสนใจของคนเข้ามาใช้เว็บไซต์และเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถอ่านในเรื่องของข้อมูลที่คุณต้องการโฆษณาได้อย่างที่ดังนั้นถ้าคุณเปิดใจและไว้วางใจในเรื่องของการบริการหรือการผลิตผลงานของเราคุณจะได้รับในเรื่องของความต้องการอย่างเต็มที่และผลจะสามารถได้รับในเรื่องของความประทับใจเกี่ยวกับการโฆษณาที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนอย่างแน่นอน
   marketeeronlineบริษัทที่เติบโตในเรื่องของความต้องการเกี่ยวกับการโฆษณาทางด้านออนไลน์ที่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในเรื่องของการผลิตผลงานที่เป็นที่น่าพอใจและยังเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนที่ต้องการโฆษณาในรูปแบบของเว็บไซต์ในระบบออนไลน์อีกด้วยถือได้ว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการของโฆษณาในรูปแบบของออนไลน์และเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้คุณสามารถเลือกชมในเรื่องของผลงานที่เคยทำมาแล้วได้ผ่านทางหน้าเว็บ  marketeeronline ที่มีในรูปแบบของการทำข้อความ seo ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเข้าใจในเรื่องของยุคสมัยและความต้องการของคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์จึงสามารถผลิตผลงานมาได้ตรงแบบฉบับที่คุณต้องการ


14
   หากจะพูดถึง ทาวน์โฮมแถวอ่อนนุช ใหม่ที่กำลังมาแรงในขณะนี้  คงต้องยอมรับว่า โครงการ Cover by nirvana เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยดีไซน์ที่แตกต่างจาก โครงการ ทาวน์โฮมใหม่ ทั่วไป ผสานระหว่างความสวยงามและการออกแบบให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า  สภาพแวดล้อมรอบโครงการที่มีคุณภาพ รวมถึงที่ตั้งบนทำเลศักยภาพในย่านอ่อนนุช
       โครงการ Cover by nirvana เป็นทาวน์โฮมหรู 2 ชั้นสไตล์โมเดิร์นอยู่ในซอยอ่อนนุช 65 เป็นโครงการที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและใกล้ชิดธรรมชาติ ทั้งยังให้ความเป็นส่วนตัว ไม่พลุกพล่าน เงียบสงบ เหมาะกับครอบครัวที่ต้องการการพักผ่อนอย่างแท้จริง  โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ส่วนกลางครบครันให้ลูกบ้านได้ใช้ประโยชน์ตามไลฟ์สไตล์ที่โปรดปราน ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำแยกสระเด็ก ฟิตเนส สนามเด็กเล่น  คลับเฮาส์และสวนส่วนกลาง
 ทาวน์โฮมอ่อนนุช โครงการนี้ ยังมีระบบการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดด้วยรปภ. 24 ชม., ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและควบคุมการเข้าออกโครงการด้วยระบบ Keycard Access
   โครงการทาวน์โฮมนี้ได้ออกแบบให้มีดีไซน์ทันสมัย ออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้อย่างลงตัว แยกเป็นสัดส่วน ช่วยให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ เน้นความโล่ง โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี เพิ่มช่องแสงสว่างด้วยฝ้าโปร่งแสงไว้ตามบริเวณที่เป็นจุดอับแสงของบ้าน เช่น บริเวณโถงบันไดและห้องน้ำ ซึ่งช่วยทำให้บ้านสว่างขึ้นโดยไม่เปลืองไฟฟ้า โดยมีห้องนอนชั้นล่างไว้รองรับครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงวัยได้ใช้ประโยชน์อย่างลงตัว พร้อมกันนี้ยังเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดความร้อนให้ตัวบ้าน เช่น กระจกเขียวตัดแสงUV บริเวณประตูและหน้าต่างและหากเป็นยูนิตหัวมุมจะยิ่งให้ความสว่าง โปร่งและสบายตามากยิ่งขึ้นเพราะจะมีบานหน้าต่างสำหรับเปิดรับแสงมากกว่ายูนิตอื่นและยังมีพื้นที่ข้างบ้านสำหรับทำสวนเล็ก ๆ แนว Pocket Garden ได้อีกด้วย 
สำหรับ บ้าน nirvana โครงการนี้มีแบบให้เลือก 2 สไตล์ได้แก่
-   แบบ Type A เป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น หน้ากว้าง 6 เมตร พื้นที่ 133 ตารางเมตร มี 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ สามารถจอดรถในบ้านได้ 2 คัน
-   แบบ Type B  เป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น หน้ากว้าง 5 เมตร พื้นที่  112 ตารางเมตร มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จอดรถได้ 1 คัน
     “Cover”เป็นโครงการ บ้าน nirvana  บนทำเลศักยภาพ
    ด้วยที่ตั้งของ ทาวน์โฮม อ่อนนุช โครงการนี้ ซึ่งอยู่ในซอยอ่อนนุช 65 ซึ่งมีร้านค้า, ตลาดสด, ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อเปิดให้บริการตลอดเส้นทางทำให้เป็นย่านที่มีความอุดมสมบูรณ์ง่ายต่อการหาอาหารการกิน และยังมีห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ในบริเวณใกล้เคียงหลายแห่งอาทิ เทสโก้โลตัส, Tops supermarket, ซีคอนสแควร์และพาราไดซ์พาร์ค เป็นต้น และยังมีสถานศึกษาชั้นนำในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายแห่ง เช่น รร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, รร.นานาชาติ Pan-Asia และสแตมฟอร์ด รวมถึงใกล้กับสถานพยาบาลหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นรพ.วิภารามและรพ.จุฬารัตน์
   การเดินทางเข้าออกเมืองจาก โครงการทาวน์โฮม นี้ก็ถือว่าสะดวกสบาย โดยเฉพาะการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพราะสามารถใช้เส้นทางหลักอย่างถนนอ่อนนุช, ถนนศรีนครินทร์และพัฒนาการได้ แต่หากต้องการใช้ทางพิเศษก็ยังสามารถใช้เส้นทางวงแหวนตะวันออกบางนา-บางปะอิน, ทางด่วนและมอเตอร์เวย์ได้ ทั้งยังสะดวกในการใช้รถไฟฟ้า Airport Link ด้วยเพราะโครงการนี้อยู่ไม่ไกลจาก สถานีแอร์พอร์ตลิงค์บ้านทับช้าง
   บ้านทาวน์โฮมโครงการนี้มีราคาเรี่มต้นอยู่ที่ 5.9 ล้านบาท ด้วยความสะดวกสบายในเรื่องทำเล, ดีไซน์ที่แตกต่างและราคาที่เอื้อมถึงแบบนี้เองที่ทำให้ทาวน์โฮม Cover ของเนอวานากลายเป็นโครงการยอดฮิตติดลมบนไปแล้ว   
           

15

   เรื่องธุรกรรมทางการเงิน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับชีวิตประจำวันของเรา เริ่มตั้งแต่การที่เรานั้น ทำมาหากิน เพื่อให้มีเงินทองใช้สอยในครอบครัว ใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับ โดยเมื่อเรามีรายได้มาแล้วนั้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ก็คือการบริหารจัดการเงินในแต่ละเดือนของเรานะครับ เพื่อใช้ในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในแต่ละเดือน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านอาหาร ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง ล้วนเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นทั้งสิ้น แต่นอกจากเงินกองต่างๆ ดังต่อไปนี้ กองหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆ คือ เงินเก็บ ซึ่งเป็นเงินออม ที่โดยส่วนมากแล้วนะครับ จะถูกเก็บกันในรูปแบบของเงินฝากประจำ ที่อยู่ในบัญชีฝากประจำ แล้วการฝากประจำนั้น ดอกเบี้ยเงินฝากประจำเป็นอย่างไรบ้าง น่าคุ้มค่าฝากในแบบนี้หรือไม่ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยครับ
        1. การมีแหล่งเงินที่แน่นอน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน แล้วเราจำเป็นจะต้องหาเงินด่วน เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และเหนื่อย แถมเครียดอีกต่างหาก แต่ถ้าในทางกลับกันนะครับ เรามีเงินฝากประจำในบัญชีฝากประจำแล้ว ก็เหมือนจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้คุณมีเสบียง มีเงินสำรองที่สามารถนำมาไว้ใช้หากเกิดเหตุฉุกเฉินได้ โดยที่คุณไม่ต้องลำบากไปขอสินเชื่อ ขอกู้ยืมที่ไหนให้ลำบากนั่นเอง เหมือนเป็นแหล่งเงินทุนสำรองที่ใช้ในบ้านเรานั่นเอง ยิ่งมีแหล่งเงินทุนสำรองมากเท่าใด ยิ่งมีความสบายใจว่ามีหลักประกันในอนาคตเท่านั้น
       2. เป็นการสร้างเครดิตที่ดีให้ตัวเอง การมีเครดิตที่ดี เป็นสิ่งสำคัญหากเราต้องการขอสินเชื่อก้อนใหญ่ในอนาคต และจะทำได้ง่ายกว่ามาก หากคุณมีบัญชีออมทรัพย์ที่มีจำนวนเงินออมเป็นกอบเป็นกำ โดยบัญชีนี้ยังสามารถเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันการเงิน สถาบันที่ปล่อยเงินกู้ ว่าคุณมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ หากทางสถาบันอนุมัติเงินสินเชื่อกู้ยืมให้คุณ แม้ว่าเงินที่คุณมีอยู่ในบัญชีออมทรัพย์นั้นจะมีน้อยกว่าจำนวนเงินที่คุณต้องการขอกู้ก็ตาม เพราะโดยปกติแล้ว การขอสินเชื่อธนาคาร ไม่ส่าจะเป็นโครงการไหนก็ตามนะครับ สิ่งหนึ่งที่ธนาคารมักขะขอดูนั่นก็คือ เรื่องของสภาพคล่องทางการเงิน มีเงินทุนสำรองไหม มีเครดิตไหม เมื่อให้สินเชื่อไปแล้ว จะมีความพร้อมในการชดใช้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทั้งสิ้น
           3. การลงทุนที่ดี การมีบัญชีออมทรัพย์เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดอย่างหนึ่งเลยทีเดียว แต่ข้อเสียของการออมโดยใช้บัญชีออมทรัพย์ คือ ปริมาณผลตอบแทนที่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ แต่ว่าการลงทุนประเภทนี้จะสามารถสร้างโอกาสในการมีเงินสั่งสมอย่างสม่ำเสมอได้
           การเก็บเงิน หรือการมีเงินเก็บ ก็เหมือนเป็นแหล่งสำคัญของพลังงานในบ้านเรา ที่เราจะสามารถดึงมาใช้ได้ในอนาคต ยามที่เรามีปัญหานะครับ ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะยังไม่มาก หลายคนคงมองว่า เก็บครั้งละเล็ก ครั้งละน้อย มัน ใช้เวลานานกว่าจะได้เยอะ แต่ในทางผู้เขียนกลับมองว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่เราฝึกได้หลายอย่างเกี่ยวกับวินัยทางการเงิน ซึ่งสะท้อนการมุมานะ ทำงานเก็บหอมรอมริบได้นั่นเองครับ

Pages: [1] 2 3 ... 8